Skip to main content

Gemeente Beverwijk
helpt u op weg

Smaakmaker interview

Er zijn verschillende vragen binnengekomen over de kavels en de procedure met betrekking tot de aankoop ervan. We hebben deze vragen voorgelegd aan de verschillende specialisten van het Smaakmaker team. In onderstaand interview worden de belangrijkste vragen behandeld. Naast de antwoorden vertellen we u meer over het gehele plan Binnenduin, hoe de wijk tot stand is gekomen, duurzaamheid en de stappen die u dient te nemen wanneer u besluit een kavel te kopen.  

Veelgestelde vragen

Onderstaand vindt u een overzicht van alle vragen en bijbehorende antwoorden. Voor de duidelijkheid hebben we ze  onderverdeeld in de volgende rubrieken:

Uit de beantwoording van de vragen kunnen geen rechten kunnen worden ontleend.

Kavelvragen:

Naast het aangegeven bouwvlak mag er 75 m² bijgebouwd worden. Dit mag na 1 meter achter de voorgevel. Mag dit tot op de erfgrens en mag de 75 m² in zijn geheel aan het hoofdgebouw ( bouwvlak) aangebouwd worden

Het bestemmingsplan staat 75 m² aan bijgebouw toe. Voor een nadere specificatie over bijgebouwen op de kavels adviseren wij u om advies in te winnen via het team De Smaakmaker of uw eigen architect dan wel bouwkundig adviseur. In het bestemmingsplan is uitgebreid beschreven wat de mogelijkheden zijn. Ook is overleg met de gemeente mogelijk (o.a. stedenbouwkundige en projectleider) aan de hand van een schetsontwerp bij aanvraag omgevingsvergunning.

Moet de voorgevel van de woning per se richting de weg staan of mag een woning ook een kwartslag gedraaid gebouwd worden? moet de ingang van de woning per se naar de weg kijken of mag deze ook aan de zijkant staan?

Indien het bestemmingsplan het toestaat is dit in princpe geen probleem voor de gemeente. Een dergelijk vraagstuk kan in een persoonlijk gesprek met de stedenbouwkudinge en projectleider van de gemeente nader worden bezien. Naast het bestemmingsplan dient bij dit vraagstuk ook rekening gehouden te worden met het Definitief Ontwerp van de openbare ruimte van Binnenduin. Ook het Definitief Ontwerp is leidend.

Dient er voor het bouwen van een houten schuur in de achtertuin ook een omgevingsvergunning te worden aangevraagd of mag dat zonder specifieke bouwvergunning?

Dit is afhankelijk van het formaat van de schuur. Hiervoor kunt u het beste de richtlijnen met betrekking tot vergunningvrij bouwen raadplegen op www.rijksoverheid.nl.

Is het mogelijk om kleiner te bouwen dan de aangegeven grootte van de bouwgrond? En zit er een minimum aan vast?

Ja, er mag kleiner gebouwd worden dan het aangegeven bouwvlak. Hier zit geen minimum aan vast. Wel moet bij de opstelling van een ontwerp voor de woning rekening worden gehouden met de andere planregels uit het bestemmingsplan.

Op de folder staan de kavels 32 – 36 niet genoemd. Wat zijn daar de vierkante meters en bebouwingsmogelijkheden?

In de kavelpaspoorten Zuidelijk Veld Binnenduin zijn voor alle kavels de bebouwingsmogelijkheden opgenomen. De kavelpaspoorten kunt u downloaden via www.desmaakmaker.nl. Deze kavels (32-36) gaan pas in een later stadium in de verkoop.

Wij zouden graag een kavel willen kopen om daar 1 woning op te bouwen met een kangoeroe/ zorg woning. 1 kavel voor twee gezinnen dus. Wat zijn daar de opties voor?

Voor zorgwoningen geldt specifieke regelgeving. Zorgwoningen kennen alleen een tijdelijk karakter, waaraan gehouden moet worden. Conform het bestemmingsplan mag er één woning op één kavel worden gerealiseerd. Conform het inschrijvingsformulier is één kavel bestemd voor één huishouden. Een tijdelijke voorziening voor zorgwonen doet daar niet aan af. Uitgangspunt blijft één woning en één huishouden per kavel.

Hoe komt het dat vrijwel alle oneven kavels een lagere m² prijs hebben? Waarom is er een verschil in de m² prijs tussen de oostzijde en de westzijde?

De berekening van de prijzen heeft te maken met verschillende factoren, de grootte van het perceel, de grootte van het bouwvlak en de (zon)ligging.

Wat is een bijgebouw, welke voorwaarden hangen hieraan?

Definitie bijgebouw conform bestemmingsplan: een niet voor bewoning bestemd gebouw, dat door zijn plaatsing, indeling en inrichting uitsluitend geschikt is als huishoudelijke berg- of werkruimte, dan wel als stallingsruimte voor voertuigen, dan wel als berg- of werkruimte, magazijn behorende bij een hoofdgebouw, geen woning zijnde;
Zie nader het bestemmingsplan.

Kunt u meer informatie geven over de vereisten om te bouwen (naast wat er in de folder staat) en een schatting geven van additionele kosten?

Verdere vereisten om te bouwen en additionele kosten zijn afhankelijk van uw nadere wensen. Bij additionele kosten moet u in ieder geval denken aan kosten voor de architect, constructeur, de bouwleges voor de omgevingsvergunning, aansluitkosten voor de nutsvoorzieningen en de stikstof berekening (niet limitatief.) U kunt hiervoor het beste advies inwinnen via het team van de Smaakmaker of een eigen archtitect of bouwkundig adviseur. Deze kunnen u verder helpen.

Het kavelpaspoort geeft aan dat de goothoogte van de aanbouw buiten het bebouwingsvlak niet hoger dan 3.5 mtr mag zijn. Over de hoogte van het dak van de aanbouw wordt niets aangegeven. Betekent dit dat ook die 11 meter mag zijn?

Voor een nadere specificatie hierover adviseren wij u om advies in te winnen via het team De Smaakmaker of uw eigen architect of bouwkundig adviseur. In het bestemmingsplan is uitgebreid beschreven wat de mogelijkheden zijn (o.a. artikel 10 Wonen – 3.1.e van de planregels). Ook is overleg met de gemeente mogelijk (o.a. stedenbouwkundige en projectleider) aan de hand van een schetsontwerp bij aanvraag omgevingsvergunning.

Wanneer het hoofdgebouw een goothoogte heeft die binnen de 3.5 meter valt, mag het dan voorbij het bebouwingsvlak komen te staan (evt tot de erfgrens)?

Om dit goed te kunnen beoordelen is meer informatie nodig over het ontwerp van de te realiseren woning op de betreffende kavel. Hiervoor kunt u het beste advies inwinnen bij het team van De Smaakmaker of uw eigen architect of bouwkundig adviseur. Wel kan aangegeven worden dat per definitie het hoofdgebouw in het bouwvlak ligt.

Ik las ook nog iets over een tweede inrit als optie naar je kavel. Wat zijn de voorwaarden daarvan? En bij welke kavels is dit mogelijk?

Bij de opstelling van het Definitief Ontwerp openbare ruimte Binnenduin is als uitgangspunt opgenomen één inrit per kavel. Het heeft de voorkeur daarbij voor de gemeente om deze inritten te combineren bij de erfgrens. De inrit moet daarnaast voldoen aan de regelgeving omtrent inritten.

De aanduiding van de parkeerplaatsen is indicatief, maar geldt dit ook voor de aanduiding van de inrit van de kavel m.a.w. als de aanduiding aan de linker kant van de kavel staat mag dat dan ook aan de rechterkant? Kan de plek van de parkeerplaats gespiegeld worden?

Als leidraad dient hiervoor het Definitief Ontwerp Openbare ruimte Binnenduin geraadpleegd te worden, waarbij het de voorkeur van de gemeente heeft om de inritten van kavels zoveel mogelijk te combineren bij de erfgrens. De inrit moet daarnaast voldoen aan de regelgeving omtrent inritten.
Indien men de inrit op een andere locatie wenst moet dit meegenomen worden in de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de woning, omdat er moet worden afgeweken van het DO openbare ruimte. Verstandig is dat men hiervoor contact opneemt met de behandelend ambtenaar van de bouwvergunning of het Bouwloket van de gemeente Beverwijk.

Mag een garage exact op de afscheiding van de buren komen? Zoniet, wat is de minimale tussenruimte?

Het bestemmingsplan staat 75 m² aan bijgebouw toe. Voor een nadere specificatie over bijgebouwen op de kavels adviseren wij u om advies in te winnen via het team De Smaakmaker of uw eigen architect dan wel bouwkundig adviseur. In het bestemmingsplan is uitgebreid beschreven wat de mogelijkheden zijn. Ook is overleg met de gemeente mogelijk (o.a. stedenbouwkundige en projectleider) aan de hand van een schetsontwerp bij aanvraag omgevingsvergunning.

Er is een maximum aan oppervlakte voor het hoofdgebouw en maximaal 75 m² voor bijgebouw. Wanneer niet de maximale oppervlakte voor het hoofdgebouw gebruikt wordt, mogen die dan voor de bijgebouwen gebruikt worden, zolang dit maar op de plek van het hoofdgebouw is? Zoals een veranda, bijkeuken, garage etc..

Het bestemmingsplan staat 75 m² aan bijgebouw toe. Voor een nadere specificatie over bijgebouwen op de kavels adviseren wij u om advies in te winnen via het team De Smaakmaker of uw eigen architect dan wel bouwkundig adviseur. In het bestemmingsplan is uitgebreid beschreven wat de mogelijkheden zijn. Ook is overleg met de gemeente mogelijk (o.a. stedenbouwkundige en projectleider) aan de hand van een schetsontwerp bij aanvraag omgevingsvergunning.

Hoe snel kunnen de kavels concreet opgeleverd en bebouwd worden?

Zie hiervoor het inschrijvingsformulier en de modelkoopovereenkomst. De overeenkomst gaat slechts uit van uiterste termijnen, eerder afnemen is altijd mogelijk mits u daartoe de benodigde financiële middelen beschikbaar heeft. De mogelijkheid van het moment van start bouw is afhankelijk van het moment van verkrijgen omgevingsvergunning.

In de brochure spreekt men alleen over zadeldaken, dus een zadeldak met wolfseind of met killkeeper is ook mogelijk?

Het bestemmingsplan is hierin leidend. Ook hier adviseren wij om nader advies in te winnen bij het team van De Smaakmaker of uw eigen architect of bouwkundig adviseur. Voor inspiratie kan ook het beeldkwaliteitsplan Zuidelijk Veld Binnenduin worden bezien. Deze is te downloaden via www.smaakmakerbeverwijk.nl.

In de brochure staan allemaal grote huizen als voorbeeld. Als alleenstaande heb ik liever een bescheiden huis maar wel met een slaap-en badkamer op de begaande grond. Is dat ook mogelijk?

Ja, er mag kleiner gebouwd worden dan het aangegeven bouwvlak. Hier zit geen minimum aan vast. Wel moet bij de opstelling van een ontwerp voor de woning rekening worden gehouden met de andere planregels uit het bestemmingsplan.

Hoeveel bedraagt de bouwrente (indien van toepassing)?

De grondrente is 3,3%. Zie hiervoor het inschrijvingsformulier onder de paragraaf ‘Waarborgsom en voortzetten van de koopovereenkomst tegen 3,3% grondrente’

Is onderheien van de te bouwen woningen noodzakelijk? zo ja, hoeveel meter heipalen?

Gezien de voornamelijk aanwezige zandgrond is de verwachting dat onderheien niet nodig is, maar dat een fundering op staal afdoende zal zijn. Echter dit zal door uw bouwkundig adviseur of aannemer nader onderzocht moeten worden.

En als er staat ‘geen riool’ geldt dat alleen voor de afwatering?

Ja, dit geldt alleen voor de berging van hemelwaterafvoer. Hiervoor moet u op eigen terrein, conform de model koopovereenkomst, een berging realiseren. Voor alle woningen in het gebied is/wordt een vuilwateriool aangelegd.

Zijn de ingangen van de kavels indicatief? Of kun je deze desgewenst aan de andere kant van de kavel plaatsen? Kortom, moet je je houden aan de Noord- of Zuidzijde?

Als leidraad dient hiervoor het Definitief Ontwerp Openbare ruimte Binnenduin geraadpleegd te worden, waarbij het de voorkeur van de gemeente heeft om de inritten van kavels zoveel mogelijk te combineren bij de erfgrens. De inrit moet daarnaast voldoen aan de regelgeving omtrent inritten.
Indien men de inrit op een andere locatie wenst moet dit meegenomen worden in de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de woning, omdat er moet worden afgeweken van het DO openbare ruimte. Verstandig is dat men hiervoor contact opneemt met de behandelend ambtenaar van de bouwvergunning of het Bouwloket van de gemeente Beverwijk.

Wat zijn de bijkomende kosten voor een kavel? Met welk bedrag moeten we rekening houden?

Er zijn een aantal bijkomende kosten voor de bouw van uw woning welke veelal niet in de prijs van de aannemer zitten. Dit zijn onder andere (niet limitatief) de architect, constructeur, de bouwleges voor de omgevingsvergunning, aansluitkosten voor de nutsvoorzieningen en de stikstof berekening. Optioneel of in overleg met de aannemer zou er nog gekozen kunnen worden voor een installatie- en bouwfysisch adviseur. Daarnaast dient u rekening te houden met de eventuele inrichting van de tuin, veelal wordt dit vergeten. Als u hierover meer wil weten kunt u het beste advies inwinnen bij het team van De Smaakmaker of uw eigen architect of bouwkundig adviseur.

Wat is nu het oppervlak van kavel 19 De maten in het paspoort zijn niet duidelijk (wat is de breedte?)

In het kavelpaspoort van kavel 19 ontbreekt inderdaad de juiste breedtemaat aan de achterzijde van de bouwkavel. De juiste breedtemaat volgt spoedig. Onderdeel van de te sluiten koopovereenkomst zal een definitieve transactietekening zijn.

Wat is de status van kavel 13, hiervoor is reeds door de eigenaar (?) een omgevingsvergunning aangevraagd.

Er is geen eigenaar of aanvraag omgevingsvergunning voor kavel 13. Bij de vergunningsaanvraag voor kavel 24 (welke niet in gemeentelijk eigendom is) is een publicatiefout gemaakt en is kavel 13 aangegeven.

Wat is de status van de kavels die niet op de prijslijst staan? (zijn die onderhands verkocht of geruild?)

Kavels 3, 21 23, 24 en 25 zijn eigendom van particuliere eigenaren. Deze kavels (21, 23, 24 en 25) zijn door de voormalige particuliere eigenaar verkocht aan nieuwe particuliere eigenaren. Kavel 3 is eigendom van een particulere eigenaar en blijft zo gehandhaafd.
Kavels 32,33, 34, 35, 36, 37, 38 en 39 zullen vooralsnog respectievelijk in 2021 en 2024 worden verkocht.
Via bijgaande link kunt u de exacte fasering bezien.  https://www.woneninbinnenduin.nl/wp-content/uploads/2020/07/Fasering-kavelverkoop-Binnenduin-Zuid.pdf

Kan ik, bijvoorbeeld garage cq bijkeuken aanbouwen tot aan de erfgrens?

Het bestemmingsplan staat 75 m² aan bijgebouw toe. Voor een nadere specificatie over bijgebouwen op de kavels adviseren wij u om advies in te winnen via het team De Smaakmaker of uw eigen architect dan wel bouwkundig adviseur. In het bestemmingsplan is uitgebreid beschreven wat de mogelijkheden zijn. Ook is overleg met de gemeente mogelijk (o.a. stedenbouwkundige en projectleider) aan de hand van een schetsontwerp bij aanvraag omgevingsvergunning.

Wat is er gebeurt met kavel 21-23-24-25?

De kavel 21, 23, 24 en 25 zijn in particulier eigendom. Op deze kavels worden door de particuliere eigenaren conform bestemmingsplan woningen gerealiseerd.

Wanneer komen eventueel kavels 32 - 39 in de verkoop?

Kavels 32,33, 34, 35, 36, 37, 38 en 39 zullen vooralsnog respectievelijk in 2021 en 2024 worden verkocht. Via deze link kunt u de exacte fasering bezien.

Hoever van de erfgrens mag je beginnen met het bouwen van bijgebouwen?

Het bestemmingsplan staat 75 m² aan bijgebouw toe. Voor een nadere specificatie over bijgebouwen op de kavels adviseren wij u om advies in te winnen via het team De Smaakmaker of uw eigen architect dan wel bouwkundig adviseur. In het bestemmingsplan is uitgebreid beschreven wat de mogelijkheden zijn. Ook is overleg met de gemeente mogelijk (o.a. stedenbouwkundige en projectleider) aan de hand van een schetsontwerp bij aanvraag omgevingsvergunning.

Hoe hoog worden de bomen die achter de even kavels worden geplaatst?

De bomen die achter de kavels staan aan de Creutzberglaan zijn in particulier eigendom. In de groenstrook achter de kavels zijde Creutzberglaan zijn alleen bomen voorzien nabij huisnummer Creutzberglaan 54 – 48 en Creutzberglaan nabij huisnummers 10- 2. Hierbij moet met name gedacht worden aan fruitbomen etc. Hiervoor is een groenkwaliteitsplan voor opgesteld. De definitieve inrichting zal geschieden in overleg met de toekomstige bewoners.

Komen er nog publieke zitbankjes op de paden rondom de kavels? Zo ja, waar komen deze?

In het Definitief Ontwerp van de openbare ruimte zijn nog geen plaatsen aangewezen voor publieke zitbankjes. De locaties en behoefte hieraan zullen bepaald worden als de wijk verder is ingericht. Wel kan aangegeven worden dat locaties voor publieke zitbankjes met name zullen zijn bij de speelvoorzieningen en de centrale waterpartij.

Achter kavel 4 staat momenteel een soort elektrisch transformator huisje. Wat is dit precies? En blijft deze hier staan, of is dit tijdelijk?

Het gebouwtje achter kavel 4 is een luchtmeet station van de GGD. Uitgangspunt is dat deze blijft. Wel zal deze voorzien worden van een hoge haag, zodat het zicht hierop wordt weggenomen.

Achter de eerste kavels aan de rechterkant (de even nummers tot 14 meen ik) zit een groene gras bult. Behoort dit ook tot de kavel en wordt deze nog weggegraven? Als deze groen gras bult niet bij de kavel hoort, lijkt de kavel kleiner of heb ik het mis?

Deze gras bult wordt nog weggegraven. De ruimte daar achter behoort inderdaad nog grotendeels toe aan de kavels. In het Definitief Ontwerp openbare ruimte is dit goed weergegeven. Via deze link kunt u het Definitief Ontwerp raadplegen.

Zit er achter elke kavel nog een vrije groene strook en dan beginnen de woningen achter de kavels? Komt er achter de huizen een pad of alleen water, zowel aan Creutzberglaan kant als de Brederodelaankant?

Achter de kavels aan de zijde van de Creutzberglaan zit een vrije groenstrook waar een looppad in gerealiseerd wordt. Achter de kavels aan de zijde van de Brederodelaan zit alleen een kleine groenstrook (beschoeiing van de sloot). Indien er vanuit meerdere toekomstige eigenaren behoefte voor bestaat dan kan de gemeente te zijner tijd met de eigenaren in overleg treden om te bezien of voor de groenstrook (beschoeiing) zijde Brederodelaan een aanpassing mogelijk is. Een aanpassing in de vorm van aankoop van de beschoeiing van de sloot. Eén en ander is afhankelijk van het gewenste beheer vanuit het HHNK, de planregels bestemmingsplan en het Definitief Ontwerp openbare ruimte. Via deze link kunt u het Definitief Ontwerp van de openbare ruimte raadplegen.

Is het mogelijk om de kavels nogmaals te bekijken op een later tijdstip? Kavel 1 en 2 waren namelijk totaal niet zichtbaar!

Op 4, 5 en 6 november 2020 tussen 16.00 uur en 17.00 uur en op zaterdag 7 november 2020 tussen 10.00 uur en 12.00 uur is het mogelijk om met de auto nogmaals door het gebied te rijden. Let wel, u mag de auto niet verlaten. Als u interesse hierin heeft kunt u zich hiervoor aanmelden via www.desmaakmaker.nl. Teer Makelaars zal op deze momenten op de locatie aanwezig zijn om nadere informatie te verstreken. Helaas zullen kavel 1 en 2 niet zichtbaarder zijn dan tijdens de Drive-thru van 3 oktober 2020. Om een beeld van deze kavels te krijgen kunt u het beste het Definitief Ontwerp openbare ruimte raadplegen via deze link.

Voor de kavels aan de oostzijde lijkt het alsof er een stuk openbare grond tussen het erf en het water ligt. Is dit correct of loopt het erf volledig tot aan het water ?

Tussen de erf grens aan de zijde Creutzberglaan en de sloot ligt een groenstrook. De erf grens van de kavels aan de zijde Brederodelaan lopen tot aan circa de beschoeiing van de sloot. De beschoeiing is circa de erfgrens. Indien er vanuit meerdere toekomstige eigenaren behoefte voor bestaat dan kan de gemeente te zijner tijd met de eigenaren in overleg treden om te bezien of voor de groenstrook (beschoeiing)\ zijde Brederodelaan een aanpassing mogelijk is. Een aanpassing in de vorm van aankoop van de beschoeiing van de sloot. Eén en ander is afhankelijk van het gewenste beheer vanuit het HHNK, de planregels bestemmingsplan en het Definitief Ontwerp openbare ruimte. Via deze link kunt u het Definitief Ontwerp van de openbare ruimte raadplegen.

Bij huis 16 en 26 geldt dezelfde vraag aan de zijkant van het huis. Is daar direct toegang tot het water/ loopt het erf tot het water ?

Nee, het erf loopt niet tot het water bij deze kavels. Na de erfgrens volgt openbare ruimte. Bij kavels waar de erfgrens grenst aan de openbare ruimte zal op de erfgrens een beukhaag worden geplaatst. Overigens is het geen echte sloot dat tussen deze kavels wordt aangelegd maar een Wadi (een groene waterberging.)

Zijn alle stijlen toegestaan bij het bouwen van de huizen of zijn er beperkingen ?

De te realiseren woning moet voldoen aan de planregels van het bestemmingsplan. De stijl van de woning is vrij. Wel wijzen wij op het inspiratiedocument ‘Beelkwaliteitsplan Zuidelijk Veld Binnenduin’. Deze is te downloaden via www.desmaakmaker.nl.

Mag je een kelder bouwen onder je woning?

Het bestemmingsplan is hierin leidend. Ook hier adviseren wij om nader advies in te winnen bij het team van De Smaakmaker of uw eigen architect of bouwkundig adviseur.

Moet er geheid worden en zo ja is er een algemeen sondering rapport beschikbaar.

Gezien de voornamelijk aanwezige zandgrond is de verwachting dat onderheien niet nodig is, maar dat een fundering op staal afdoende zal zijn. Echter dit zal door uw bouwkundig adviseur of aannemer nader onderzocht moeten worden. Er is geen algemeen sondering rapport beschikbaar.

Bij de even kavels is een pad achter de kavels te zien. Zijn er aanvullende eisen gesteld aan de maximale hoogte van de schutting die daar geplaatst mag worden of mogen de standaard regels hier voor aangehouden worden.

Aan de achterzijde van de kavels aan de zijde Creutzberglaan (even zijde) worden op de erfgrens door de gemeente beukhagen aangebracht ter afscheiding van de kavels met de openbare ruimte. Het is aan de eigenaren om te bezien of er ook een wens is om een schutting te plaatsen. Voor de plaatsing van een schutting gelden de algemene (bestemmingsplan) regels.

De 8 woningen die later verkocht worden, welke kavels zijn dat; 21, 23,24,25 of 32 t/m 39. En wanneer zouden dan de andere 4 in verkoop (bouw) gebracht worden

Kavels 3, 21 23, 24 en 25 zijn eigendom van particuliere eigenaren. Deze kavels (21, 23, 24 en 25) zijn door de voormalige particuliere eigenaar verkocht aan nieuwe particuliere eigenaren. Kavel 3 is eigendom van een particulere eigenaar en blijft zo gehandhaafd.
Kavels 32,33, 34, 35, 36, 37, 38 en 39 zullen vooralsnog respectievelijk in 2021 en 2024 worden verkocht.
Via deze link kunt u de exacte fasering bezien.

Vijver:

Wanneer wordt het meer achter de kavels van 1 tm 3 aangelegd en is dit tot aan de achtertuin van kavel 1 tm 3?

In 2020/2021 zal een klein deel van de centrale waterpartij worden aangelegd nabij de school. Het deel van de centrale waterpartij achter de kavels 1-3 zal (waarschijnlijk) eind 2022/ 2023 worden aangelegd. De erfgrens van de kavel 1 tot en met 3 ligt aan het water. Wel moet nog rekening worden gehouden met mogelijke beschoeiing. Dit wordt nog verder uitgewerkt. Zie hiervoor het Definitief Ontwerp openbare ruimte.

Deze achtertuinen van bouwnummer 1 en 2 lijken te grenzen aan het binnenmeer, maar is dat ook echt zo?

De erfgrens van de kavel 1 tot en met 3 ligt aan het water. Wel moet nog rekening worden gehouden met mogelijke beschoeiing. Dit wordt nog verder uitgewerkt. Zie hiervoor het Definitief Ontwerp openbare ruimte.

Hoe breed wordt het meer ongeveer, en wat voor type bouw zal er aan de overkant plaats vinden.

In het Definitief Ontwerp openbare ruimte is de centrale waterpartij opgenomen. Daar kan een duiding worden gevonden van de grote van de waterpartij. Aan de overkant van de centrale waterpartij wordt nabij de weg Annie Palmenlaan een appartementencomplex van maximaal 11 appartementen gerealiseerd en aan de kant van de Seringenhof een appartementencomplex van 20 appartementen.

Ten noorden van de kavel 1,2 en 3 is er een grote vijver met brug o.i.d. gepland. Deze is echter nog niet gerealiseerd. Hoe komt deze vijver eruit te zien en wanneer wordt deze aangelegd?

In het Definitief Ontwerp openbare ruimte is de centrale waterpartij opgenomen. In 2020/2021 zal een klein deel van de centrale waterpartij worden aangelegd nabij de school. Het deel van de centrale waterpartij achter de kavels 1-3 zal (waarschijnlijk) eind 2022/ 2023 worden aangelegd.

Planvragen:

Wat komt er op de erfgrens aan afscheiding op de plekken waar de kavels grenzen aan gemeente grond? ( alle hoekkavels?)

De kavels die grenzen aan de openbare ruimte worden aan onder andere de zijkanten voorzien van beukhagen op de erfgrens.

Ook zie ik in het beeldkwaliteitsplan een grasveld naar kavel 1. Wat is het plan hiermee? Hondenuitlaatveld? Speeltuintje?

Aan de rand van de centrale waterpartij (naast kavel 1) komt een overloopzone voor de waterpartij. De overloopzone wordt ingezaaid met een bloemrijk graslandmengsel in combinatie met een
akkerbloemmengsel. In de overloopzone komt aan de kop (kant apparmtenentcomplex Annie Palmenlaan) een waterpomp en een grondwatermeter als educatieve functie. Met de waterpomp kan water vanuit de centrale plas in de overloopzone worden rond gepompt. In de overloopzone wordt ook een plek gerealiseerd waar honden kunnen spelen in het water. 

Naast kavel 5 staat nu nog een haag blijft deze gaat deze nog weg?

De Elzenhaag blijft (voor zover mogelijk) gehandhaafd. Mocht met de aanleg van de sloot toch blijken dat handhaving van de huidige Elzenhaag niet mogelijk is, zal de gemeente een nieuwe Elzenhaag op deze locatie planten.

Op kavel 3 staat nu buiten de bouwcontour van kavel 3 een woning, wanneer gaat deze weg

Naar verwachting zal de huidige woning op kavel 3 in december 2020 zijn gesloopt.

Uit kavel 5 is aan de zuidoostkant langs de sloot een hap weg (dat was in eerdere plannen niet zo). Waarom is dat? Kan dat stukje alsnog bij de kavel gevoegd? Zo niet mag je er wel gebruik van maken als eigenaar? Zo niet wat zijn dan de beperkingen van dit stukje?

Op dit moment is het uitgangspunt dat deze hap onderdeel uitmaakt van de openbare ruimte. Indien de toekomstige eigenaar van kavel 5 daar behoefte aan heeft dan is de gemeente bereidt om in overleg met die eigenaar de mogelijkheden te onderzoeken van verkoop of gebruik, zolang dat geen nadelige gevolgen heeft voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte en daarmee de sloot.

Hoe zit het met de plannen die er liggen om de elektrische centrale te bouwen bij tussenwijck voor de windmolens en over eventuele geluidsoverlast van de opvang van elektriciteit?

Voor meer informatie over de projecten van Tennet verwijzen wij u naar de websites www.netopzee.eu, www.bureauenergieprojecten.nl en www.noordholland.nl/netuitbreiding .

Wat komt er naast de kavels 22 en 19?

Naast de kavels 22 en 19 liggen de kavels 21 en 24. Deze kavels zijn in particulier eigendom. Op deze kavels wordt door deze particuliere eigenaren een woning gerealiseerd.

En komt er hier ook een doorgaande weg vanuit de creutzberglaan?

Vanuit de Creutzberglaan komt geen doorgaande weg naar Binnenduin. Wel komt er op een drietal plekken een fietsverbinding. Dit betreft de locaties nabij Creutzberglaan 10, Creutzberglaan 54 en Creutzberglaan 144.

Wat komt er achter de kavels 27 t/m 31? Wordt dat bijvoorbeeld een groenstrook? Eigenlijk geldt dezelfde vraag voor de kavels 4 t/m 14.

Achter de kavels aan de zijde van de Creutzberglaan zit een vrije groenstrook waar een looppad in gerealiseerd wordt. Achter de kavels aan de zijde van de Brederodelaan zit alleen een kleine groenstrook (beschoeiing van de sloot). Indien er vanuit meerdere toekomstige eigenaren behoefte voor bestaat dan kan de gemeente te zijner tijd met de eigenaren in overleg treden om te bezien of voor de groenstrook (beschoeiing) zijde Brederodelaan een aanpassing mogelijk is. Een aanpassing in de vorm van aankoop van de beschoeiing van de sloot. Eén en ander is afhankelijk van het gewenste beheer vanuit het HHNK, de planregels bestemmingsplan en het Definitief Ontwerp openbare ruimte. Via deze link kunt u het Definitief Ontwerp van de openbare ruimte raadplegen.

Waarom worden er nu 8 kavels aan de Zuidkant niet verkocht? En wanneer komen deze eventueel ook in de verkoop?

De andere 8 kavels kunnen nog niet verkocht worden in verband met voortgezet gebruik van de voormalige eigenaar. Kavels 32,33, 34, 35, 36, 37, 38 en 39 zullen vooralsnog respectievelijk in 2021 en 2024 worden verkocht. Via deze link kunt u de exacte fasering bezien.

Hebben de kavels 1 tot en met 3 en de kavels aan de kant van de Creutzberglaan ( ]de kavels met de even nummers) een pad achterlangs? Klopt het dat de kavels aan de kant van de Brederodelaan dat niet hebben?

Achter de kavels aan de zijde van de Creutzberglaan zit een vrije groenstrook waar een looppad in gerealiseerd wordt. Achter de kavels aan de zijde van de Brederodelaan zit alleen een kleine groenstrook (beschoeiing van de sloot). Indien er vanuit meerdere toekomstige eigenaren behoefte voor bestaat dan kan de gemeente te zijner tijd met de eigenaren in overleg treden om te bezien of voor de groenstrook (beschoeiing) zijde Brederodelaan een aanpassing mogelijk is. Een aanpassing in de vorm van aankoop van de beschoeiing van de sloot. Eén en ander is afhankelijk van het gewenste beheer vanuit het HHNK, de planregels bestemmingsplan en het Definitief Ontwerp openbare ruimte. De kavels 1-3 grenzen direct aan het water. Wel moet nog rekening gehouden worden met eventuele beschoeiing. Dit wordt nog nader uitgewerkt. Via deze link kunt u het Definitief Ontwerp van de openbare ruimte raadplegen.

Wat komt er naast kavel 1?

Aan de rand van de centrale waterpartij (naast kavel 1) komt een overloopzone voor de waterpartij. De overloopzone wordt ingezaaid met een bloemrijk graslandmengsel in combinatie met een
akkerbloemmengsel. In de overloopzone komt aan de kop (kant apparmtenentcomplex Annie Palmenlaan) een waterpomp en een grondwatermeter als educatieve functie. Met de waterpomp kan water vanuit de centrale plas in de overloopzone worden rond gepompt. In de overloopzone wordt ook een plek gerealiseerd waar honden kunnen spelen in het water.

Wat komt er naast kavel 38?

Naast kavel 38 is een groenzone voorzien die mogelijk ook als speelplek kan worden ingevuld. De invulling van de speelplek hangt volledig af van de samenstelling van het Zuidelijk Veld en daarmee de behoefte aan een speelplek op dit locatie. De gemeente zal dit (naar verwachting in 2023) nader bezien in overleg met de bewoners en omwonende van het Zuidelijk Veld van Binnenduin.

Met betrekking tot kavel nummer 1, 4 en 5 is er meer beeld beschikbaar hoe de groenvoorziening eruit komt te zien?

Dit kan in een digitaal overleg met de projectleider Binnenduin nader worden toegelicht. Hiervoor kunt u een afspraak met de projectleider maken. Zie ook het Definitief Ontwerp openbare ruimte via deze link.

Is er al meer informatie beschikbaar over het appartementencomplex/flatgebouw wat in verlengde van de Seringenhof gebouwd gaat worden?

In het verlengde van het Seringenhof wordt een appartmentencomplex gerealiseerd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met projectontwikkelaar Nelis B.V.

Is de keuze van architect cq aannemer verplicht?

Nee, u bent vrij om uw eigen architect en/of aannemer te kiezen.

Komt er voor de auto's zowel aan de Noordzijde als de Zuidzijde een in- en uitgang?

Binnenduin wordt in de defintieve situatie ontsloten via de Plantage – Annie Palmenlaan en de Baljuwslaan – Kennemerlandrecht.

Er wordt geschreven over de bouw van een Tennet centrale en geluidsproductie hier van. Wat voor geluid is dat. Is dat een incidenteel geluid of een constant geluid. En hoe hard is dat geluid dan. Is er aanvullende overlast van die centrale te verwachten?

Voor meer informatie over de projecten van Tennet verwijzen wij u naar de websites www.netopzee.eu , www.bureauenergieprojecten.nl en www.noordholland.nl/netuitbreiding

Wanneer zullen de wegen en de rest van de infra aangelegd worden, sloten ed

Het resterende deel bouwweg in het Zuidelijk Veld zal voorals nog in 2022 worden aangelegd. De bouwweg door heel Binnenduin zal aan het eind van het project (vooralsnog voorzien in 2024) in een definitieve weg worden omgezet. De sloten zijn, met uitzondering van een laatste deel sloot achter de Creutzberglaan kavels (circa) 30 -36 en de Brederodelaan (circa) kavels 27 -37, vooralsnog eind 2020 aangelegd. De Wadi’s zijn onderdeel van het woonrijp maken dan wel groen aanleg. Dit staat pas voor later op de planning. Zie ook de modelkoopovereenkomst.

Algemene vragen:

Wat betekent financieringsvoorbehoud?

Het financieringsvoorbehoud is een ontbindende voorwaarde in de koopakte bij de koop van een woning of in dit geval bij de koop van een bouwkavel. Ook wel koop onder voorbehoud van financiering. Dat betekent dat u de koopovereenkomst kunt ontbinden indien u niet uiterlijk op de in de definitieve koopovereenkomst genoemde datum over de benodigde financiering voor de aankoop van de bouwkavel beschikt. Het benoemde voorbehoud financiering in Deel B van het inschrijvingsformulier heeft betrekking op de aankoop van de bouwkavel. Als u spaargeld of een gegarandeerde overwaarde (huis verkocht) van uw huis heeft en deze wil inzetten voor de aankoop van een bouwkavel kunt u deze in mindering brengen van een eventueel voorbehoud financiering.

Is er een verdere duiding van geaccepteerde ontbindende voorwaarden?

Het is ons niet duidelijk wat er met deze vraag bedoeld wordt. De ontbindende voorwaarden zijn terug te vinden in het inschrijvingsformulier en de concept model koopovereenkomst.

Zijn de prijzen van kavels inclusief of exclusief btw?

Zie de modelkoopovereenkomst – pagina 3.

Je hebt bouwplannen maar de overheid gaat strengere regels opleggen voor wat betreft CO2 uitstoot. Bouw plat en wat dan? Je zit namelijk vast aan een bouwtermijn waarbinnen het huis klaar moet zijn.

Wij gaan er vanuit dat de stikstofproblematiek geen belemmering vormt voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, mocht dat toch het geval zijn dan zal de gemeente op basis van maatwerk beoordelen hoe daar mee om wordt gegaan.

Stel je aannemer gaat failliet. Bouw staat stil. Heb je dan een soort vrijstelling inzake de bouwtijd?.

De gemeente zal op basis van maatwerk dit soort situaties beoordelen.

Wat zijn de (globale) kosten voor de aerius berekening en is deze berekening noodzakelijk voor dit project?

Dit is afhankelijk van de complexiteit van het ontwerp, maar een richtlijn hiervoor is circa € 500,-. De berekening is noodzakelijk in het kader van de omgevingsvergunning.

Wat zijn de (globale) kosten van de akte van levering en inschrijving akte in het kadaster voor koper

U kunt een offerte bij de notaris opvragen, ivm de persoonlijke situatie kunnen de kosten verschillen.

Inleveren papieren (bod) bij de notaris op afspraak? Is dat i.v.m. het legitimeren?

U dient de inschrijving d.m.v. het invullen van het inschrijfformulier met bijlage A, B en C persoonlijk in te leveren bij de notaris met uw legitimatie. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. De notaris heeft aangegeven dat voor het inleveren van het inschrijfformulier de voorkeur uitgaat tussen 09.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur.

Zijn de kavels echt bouwrijp, gegarandeerd zonder risico van vervuiling/milieuproblemen?

Er is een bodemrapport beschikbaar waaruit blijkt dat de kavels geschikt zijn voor het beoogde gebruik, met de levering gaat het risico over op de koper.

Welke kosten komen er naast de kavel en het huis nog meer kijken bij het aangaan van dit project? Zijn er bepaalde duurzaamheid eisen (energievoorziening, afvalscheiding, waterrecycling, etc.) waar wij rekening mee moeten houden?

Er zijn een aantal bijkomende kosten voor de bouw van uw woning welke veelal niet in de prijs van de aannemer zitten. Dit zijn onder andere (niet limitatief) de architect, constructeur, de bouwleges voor de omgevingsvergunning, aansluitkosten voor de nutsvoorzieningen en de stikstof berekening. Optioneel of in overleg met de aannemer zou er nog gekozen kunnen worden voor een installatie- en bouwfysisch adviseur. Daarnaast dient u rekening te houden met de eventuele inrichting van de tuin, veelal wordt dit vergeten. Als u hierover meer wil weten kunt u het beste advies inwinnen bij het team van De Smaakmaker of uw eigen architect of bouwkundig adviseur.

Wat is het voordeel om met 1 vd 3 architecten die aangesloten zijn bij dit project samen te werken? Prijs, kwaliteit en uniformiteit woningen, kennis van het bestemmingsplan, etc.?

De architecten zijn op de hoogte van de kavelpaspoorten en het beeld en kwaliteitsplan, daarnaast hebben de architecten ervaring met het ontwerpen van dit type woningen.

Hoe hard zijn de duurzaamheidscriteria van de woningen op de kavels? Zit hier vrijheid in? Zijn er subsidies te verkrijgen, specifiek voor deze kavels?

De woningen dienen minimaal aan de duurzaamheidsnormen van het bouwbesluit te voldoen. Het duurzaamheidsloket is aangesloten om uw samen met u te kijken naar de verdere mogelijkheden.

Gestelde bouwtijd, duurt half jaar voordat je mag bouwen? binnen hoeveel tijd moet huis er staan? En dus ook de huizen van de nieuwe buren?

Zie de uiterste termijn zoals opgenomen in het inschrijvingsformulier en de modelkoopovereenkomst.

Wat is een wilsovereenkomst? Wie maakt deze en wat zijn de kosten?

Waarschijnlijk wordt hier wilsovereenstemming bedoeld en geen wilsovereenkomst. De wilsovereenstemming is het akkoord dat vooraf gaat aan de te sluiten koopovereenkomst. De te sluiten koopovereenkomst wordt op basis van de modelovereenkomst op kosten van de gemeente uitgewerkt.

Wat wordt bedoelt met dat de gemeente om moverende redenen de bouwkraan kan afwijzen?

De vraag is ons niet duidelijk. Graag specificeren. Wat wordt bedoeld met bouwkraan?

Krijg je altijd een vergunning voor grond warmtepomp (dus diep boren)?

Hierover kan pas een uitspraak worden gedaan bij toetsing van de omgevingsvergunning.

Moet de garage binnen het grijze bouwvlak of is dit puur de woning?

Voor een nadere specificatie over bijgebouwen op de kavels adviseren wij u om advies in te winnen via het team De Smaakmaker of uw eigen architect dan wel bouwkundig adviseur. In het bestemmingsplan is uitgebreid beschreven wat de mogelijkheden zijn. Ook is overleg met de gemeente mogelijk (o.a. stedenbouwkundige en projectleider) aan de hand van een schetsontwerp bij aanvraag omgevingsvergunning.

Wordt de straat een doorgaande weg? Zoja, alleen voor fietsers of ook voor auto's?

De Kennemerlandrecht wordt een doorgaande weg voor zowel fietsers als auto’s en zal (vooralsnog) worden ingericht als een fietsstraat.

Mag er bijvoorbeeld op een bijgebouw (berging, bijkeuken) een slaapkamer komen?

Voor een nadere specificatie over bijgebouwen op de kavels adviseren wij u om advies in te winnen via het team De Smaakmaker of uw eigen architect dan wel bouwkundig adviseur. In het bestemmingsplan is uitgebreid beschreven wat de mogelijkheden zijn. Ook is overleg met de gemeente mogelijk (o.a. stedenbouwkundige en projectleider) aan de hand van een schetsontwerp bij aanvraag omgevingsvergunning.

Zijn de kavels te koop voor de prijzen die er vermeld staan? Of gaat het via opbod?

De vermelde prijzen zijn de minimumprijzen. De kavels worden gegund aan de inschrijver met de hoogste bieding. Dus ja, via opbod.

Bestemmingsplan:

Er staat dat het bestemmingsplan prevaleert boven het kavelpaspoort. Echter staat ook genoemd dat het kavelpaspoort zo is opgesteld dat het past in het bestemmingsplan. Zijn er dan soms punten in het kavelpaspoort die niet overeenkomstig het bestemmingsplan is?

Wij zijn niet bekend met afwijkingen in de kavelpaspoorten ten opzichte van het bestemmingsplan, maar mochten die er toch onverhoopt zijn dan prevaleert het bestemmingsplan (gelet op de juridische status van dit document).

Er staat dat het bestemmingsplan op jullie website te vinden is. Ik heb het nog niet kunnen achterhalen. Ook niet onder kopje downloads. Waar kan ik het bestemmingsplan vinden?

Het bestemmingsplan kunt u het beste opzoeken via Ruimtelijke Plannen. U zoekt dan op het bestemmingsplan ‘Woonwijk Westelijk Beverwijk’.

Hier staan alleen niet de laatste omgevingsvergunningen op die zijn doorlopen om het bestemmingsplan op elementen te wijzigen. Deze vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Procesvragen:

1000 euro reserveringskosten: Gaat dit ook nog af van de totale kosten van de kavel bij definitieve koop of is dit een extra bedrag wat de koper nog kwijt is?

Indien u tot afname van de bouwkavel komt zal de reserveringsvergoeding worden verrekend met de koopsom. Indien u niet tot afname van de bouwkavel komt bent u deze reserveringsvergoeding kwijt.

Hoe zit het met de € 1.000 reservering kosten? Hoe gaat dat in z'n werk? Vanaf wanneer reserveer je een kavel?

Zie hiervoor het inschrijvingsformulier. De aspirant koper van een bouwkavel kan tot 3 werkdagen na het bekend worden van de uitslag van de inschrijving (zijnde uiterlijk 17 december 2020) zonder opgave van reden kosteloos annuleren. Na deze drie werkdagen bent u de reserveringsvergoeding verschuldigd.

Als je biedingen hebt gedaan, word je op 14 december gebeld voor de uitslag. Ook als je geen kavel hebt bemachtigd? Hoor je dan wel hoeveelste je geworden bent per kavel?

Iedere inschrijver wordt op 14 december 2020 geïnformeerd over de uitslag. Er wordt, indien u geen kavel heeft bemachtigd, niet gecommuniceerd over de relatie tussen uw bieding en de hoogste bieding.

Wanneer is de juridische levering van het kavel?

Zie hiervoor het inschrijvingsformulier en de modelkoopovereenkomst.

De gemeente biedt elke koper een strippenkaart van het duurzaamheid’s loket aan. Wat houdt dat precies in?

U krijgt een consult aangeboden met het Duurzaam Bouwloket. Het loket kan u tijdens het consult nader informeren over de mogelijkheden tot energieneutraal bouwen.

Is er een richtlijn voor het sonderingsonderzoek?. Dient iedereen dat zelf te laten verrichten? Bestaat er al een indicatie voor de heipaallengte in het Binnenduin?

Gezien de voornamelijke aanwezige zandgrond is de verwachting dat onderheien niet nodig is, maar dat een fundering op staal afdoende zal zijn. Echter dit zal door uw bouwkundig adviseur of aannemer nader onderzocht moeten worden. Er is geen algemeen sondering rapport beschikbaar.

Zijn de gesprekken met de Gemeente en andere personen voor de bieding van de kavel?

Indien u dit wenst is dat mogelijk, dit is mede afhankelijk van uw vragen.

Bestemmingsplan prevaleert boven de kavelpaspoorten, wat kunnen de risico’s zijn?

Wij zijn niet bekend met afwijkingen in de kavelpaspoorten ten opzichte van het bestemmingsplan, maar mochten die er toch onverhoopt zijn dan prevaleert het bestemmingsplan (gelet op de juridische status van dit document).

wat zijn de kosten van een bouwvergunning en bouwleges in Beverwijk?

Zie legesverordening. Nog te vroeg stadium om zonder ontwerp en geschatte bouwkosten te kunnen bepalen.

Hebben jullie een rekeningmethode voor de bouwleges?

Zie legesverordening. Nog te vroeg stadium om zonder ontwerp en geschatte bouwkosten te kunnen bepalen.

Wat zijn de aansluitkosten?

Aansluitkosten zijn de kosten om aan te sluiten op het elektra, water, riool, etc.

Een indicatie van de kosten zijn hier weergegeven. Deze kosten kunnen per situatie en moment van realisatie afwijken van deze indicatie.
Water: circa € 1000,- (uitgaande van een maximale lengte van 40 meter tussen de huisaansluiting in de hoofdaansluiting)
Elektra: circa € 800,- (uitgaande van 3×25 ampère huisaansluiting)
Riool: circa € 1000,- (uitgaande van een maximale afstand van 10 meter tussen de huisaansluiting en het hoofdriool)
KPN, Ziggo etc. voor zover bij de gemeente bekend geen aansluitkosten bij een eerste aanleg van de kabel.

Is de stikstofberekening voor de bouwer? Wat zijn de kosten hiervan?

Dit is afhankelijk van de complexiteit van het ontwerp, maar een richtlijn hiervoor is circa € 500,-. De berekening is noodzakelijk in het kader van de omgevingsvergunning. De kosten zijn voor de toekomstige eigenaar.

Wat gebeurd er als de hoogste bieding onder de opgegeven minimale inschrijving ligt?

Dan houdt de gemeente zich het recht voor om niet te verkopen. Zie inschrijvingsformulier.

Waar kan ik concrete info vinden over vereisten hemelwaterafvoer? Waar moet ik aan denken? Is het aanleggen van tegels en een deel vd tuin met kunstgras (wat water doorlaat) voldoende? Of zijn er nog andere/meer vereisten? Wat zijn de voorwaarden en zijn er goede voorbeelden van? Mag het uitkomen in de aanwezige sloot?

De vereisen voor de hemelwaterafvoer zullen als bijlage bij de modelkoopovereenkomst worden toegevoegd. Indien u vooraf hierover meer informatie wilt onvantgen kunt u contact opnemen met de heer Muller van de gemeente Beverwijk. De hemelwaterafvoer moet opgevangen worden op eigen terrein. Het mag dus niet geleid worden naar de openbare ruimte.

Omgevingsvergunning:

Hoe staat het met de risico op niet of latere verstrekking van de omgevingsvergunning i.v.m. de stikstof problematiek?

Wij gaan er vanuit dat de stikstofproblematiek geen belemmering vormt voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, mocht dat toch het geval zijn dan zal de gemeente op basis van maatwerk beoordelen hoe daar mee om wordt gegaan.

Lopen we een groot risico om met de bouw te moeten als er weer problemen zijn met de stikstofwet? Hoe zit het dan met de voorop aangestelde regels voor de periode dat er gebouwd moet worden en de 3,3 % boete rente? Is daar dan een uitzondering voor?

Wij gaan er vanuit dat de stikstofproblematiek geen belemmering vormt voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, mocht dat toch het geval zijn dan zal de gemeente op basis van maatwerk beoordelen hoe daar mee om wordt gegaan.

In de model koopovereenkomst wordt overigens een termijn van 3 maanden genoemd om tot een ontvankelijke vergunningsaanvraag te komen. Wat gaat gelden?

Dit is een incorrectie in de modelkoopovereenkomst. Hetgeen opgenomen in het inschrijvingsformulier is leidend.

Wat is de verwachte gemiddelde doorlooptijd van een omgevingsvergunning?

De doorlooptijd van een regulier omgevingsvergunning  is normaliter 8 weken.  Die van een uitgebreide omgevingsvergunning is 26 weken. Overigens is de gemeente niet voornemens om af te wijken van het bestemmingsplan. 

VKC is 6 maanden na ondertekening van kracht, met boetebeding van 2,5% van de koopsom, ongeacht de rede van ontbinding?

Wat wordt bedoeld met de term VKC? Het is correct dat bij ontbinding na de eerste zes maanden, ongeacht de reden van ontbinding, 2.5% van de waarborgsom vervalt aan de gemeente.

Je weet het huistype maar dan moet je nog een omgevingsvergunning krijgen. Doet de Gemeente daar moeilijk over?

De gemeente toest het bestemmignsplan. Het woningtype is aan de aanvrager zelf. Welstandsvrij bouwen in Beverwijk

Indien je geen omgevingsvergunning krijgt maar je wel hebt gehouden aan de in de brochure geldende regels/voorwaarden, wat dan?

Indien wordt gehouden aan de planregels van het bestemmingsplan dan is vergunningverlening in principe uitgangspunt.

Na het afgeven van de omgevingsvergunning binnen welke tijd moet er gebouwd worden?

Zie hiervoor de termijnen als opgenomen in het inschrijvingsformulier en de modelkoopovereenkomst.

Omgevingsvergunning wat is dat, door wie wordt deze opgesteld en wat zijn de kosten?

Dit is de vergunning die u nodig heeft om uw woning te kunnen bouwen. Voor verdere informatie adviseren wij u om een architect of bouwkundig adviseur in de arm te nemen.

Is er een overall projectmanager bij bouwbedrijf De Nijs? Iemand die elk object bewaakt en in de gaten houdt of alles volgens de normen en eisen wordt gebouwd?

De Nijs Castricum is naast VCA, FSC en MVO niveau 4, ook nog ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem) & ISO 14001 (Milieumanagementsysteem) gecertificeerd. Dit houdt in dat de kwaliteit van uw woning geborgd wordt middels vastlegging en toetsing op vooraf vastgestelde onderdelen. Daarnaast heeft de Nijs een eigen KAM-coördinator welke onder andere verantwoordelijk is voor de kwaliteit op alle werken. Kortom, met de Nijs Castricum bent u verzekerd dat uw woning voldoet aan de geldende normen en eisen.

Legt De Nijs ook de tuin - of in ieder geval de afwatering - aan? Dit zal voor het overall plan immers hetzelfde moeten worden aangelegd?

De Nijs Castricum legt niet zelf de tuin aan maar zal dit indien gewenst uitbesteden aan een hovenier waarmee veel wordt samengewerkt. Indien nodig zal een koppeling voor de afwatering van de woning met eventuele infiltratie kratten van de hovenier worden gemaakt.

Heeft De Nijs ervaring met gasloos bouwen en kavels zonder riool (afwatering)?

Jazeker, De Nijs Castricum bouwt bijna uitsluitend gasloos. Daarnaast is afwatering op eigen terrein een eis die wij steeds vaker zien en waarmee we dus ook ruime ervaring hebben.